Aktuality

Podmínky náborového příspěvku

10.11.2020

TATRA METALURGIE a.s. se řadí mezi významné zaměstnavatele v oblasti metalurgického a kovárenského průmyslu v České republice. Svoji kvalitní produkci dodává mnoha zahraničním i českým odběratelům.

Rádi v našem týmu uvítáme zaměstnance, kteří se chtějí společně s námi podílet na růstu a výkonnosti naší společnosti.

Jsme se vědomi náročnosti práce v tomto oboru, a proto chceme ocenit nové zaměstnance finančním bonusem ve formě náborového příspěvku.

Nabízíme náborový příspěvek ve výši 35.000 Kč pro uchazeče, který nastoupí na pozici kováře, provozního elektrikáře nebo provozního zámečníka a splňuje podmínku minimálně 1 rokem praxe na pozici kováře (provozního elektrikáře, provozního zámečníka) za období posledních 5 let. Praxe se prokazuje zápočtovým listem a potvrzením předchozího zaměstnavatele o vykonání odborné praxe na dané pozici.

Náborový příspěvek bude zaměstnanci vyplacen po odpracování 1 měsíce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele určeném pro výplatu mzdy a to jednorázově.

Zaměstnanec, který obdrží náborový příspěvek se zavazuje setrvat v pracovním poměru v TATRA METALURGIE a.s. na pracovním místě: kovář, provozní elektrikář a provozní zámečník po celkovou dobu 3 let ode dne vzniku pracovního poměru s tím, že do této doby se nezapočítává doba trvání pracovní neschopnosti nebo čerpání neplaceného volna v součtu přesahující 30 kalendářních dnů.

V případě, že zaměstnanec neodpracuje svůj závazek 3let v pracovním poměru u TATRA METALURGIE a.s., vrátí zaměstnavateli poměrnou část náborového příspěvku za neodpracované období zpět.

 

 

Reakreditace na novou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

06.05.2020

29.4.2020 Laboratoře a zkušebny TATRA METALURGIE a.s. úspěšně prošly reakreditací na novou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a na období dlaších pěti let byla přiznána akreditace pro obory mechanických, chemických a metalografických zkoušek.

 

Vyučili jsme úspěšně slévače a kováře

03.07.2019

Výroba odlitků a výkovků, její včasnost a kvalita v sobě odrážejí odbornost, umění a zkušenosti našich slévačů a kovářů.


Přestože střední odborná učiliště v České republice s podporou sléváren a kováren studia učebních oborů slévač a kovář, byť v minimální míře nabízejí, v konečném důsledku je neotevírají z důvodů nízkého zájmu mladých uchazečů. Přijímáme tedy odpovědnost za vzdělání adaptovaných zaměstnanců my a hledáme různá řešení, jak jim pomoci zvládat náročnou práci. V rámci zaučování, zaškolování a denní reality toho zvládnou hodně. Co jim však chybí, jsou některé ze základních znalostí, chápání souvislostí a vazeb mezi činnostmi slévárenských a kovárenských procesů. To se stalo hlavním cílem loni připravovaného vzdělávání. Povědomí o tom, co vše můžeme svou prací pozitivně či negativně ovlivnit, považujeme ve společnosti za významné pro správný výkon každé profese. Obsahová stránka vzdělávání odpovídala požadavkům celostátně uznávaných kvalifikací, které se shodovaly s požadavky a potřebami našimi reálnými. Slévače jsme orientovali na kvalifikaci pro výkon povolání Formíř – jádrař, kováře pak pro výkon povolání Kovář strojní. Potenciál schopných lektorů jsme našli a poté získali na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě. Právě tam pracují pedagogové, kteří dříve tyto obory vyučovali, mají pro nás tolik důležité znalosti, zkušenosti a hlavně byli ochotni a schopni to vše zaměstnancům kvalitně předat. Věděli jsme co a pro koho potřebujeme připravit, dohodli jsme se na spolupráci s lektory a v této fázi jsme se pokusili na realizaci získat „evropské peníze“. To se nám podařilo, a tak celé vzdělávání bylo podpořeno dotacemi v rámci projektu POVEZ II. Se vzděláváním čtyř slévačů ze Slévárny hliníku, čtyř slévačů ze Slévárny železa a devíti kovářů jsme začali loni v říjnu. Slévači a kováři se učili souběžně jedenkrát za 14 dní, celé vzdělávání bylo rozvrženo do 120-ti vyučovacích hodin. Teorie se prolínala s praxí. Učení probíhalo díky všem zúčastněným v příjemné atmosféře, za celou dobu díky jejich zodpovědnosti nenastal větší či neřešitelný problém. Blížil se letošní květen a s ním i závěrečné zkoušky. V našem zájmu bylo účastníkům, pokud u nich uspějí, vydat celostátně uznávané „Osvědčení o profesní kvalifikaci“, kterým je dnes možné při prokázání nutných znalostí a dovedností nahradit výuční list. Provést závěrečnou zkoušku a vydat zmíněné Osvědčení může jen tzv. autorizovaná osoba. O autorizaci jsme požádali Ministerstvo obchodu a průmyslu. Ano, získali jsme ji a TATRA METALURGIE a. s. je dnes na období pěti let autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek a vydání Osvědčení pro povolání „Formíř – jádrař“ a „Kovář strojní“. Za kompetentní zkoušející jsou uznáni vítkovičtí pedagogové. 21. května všichni účastníci úspěšně v průběhu osmi hodin závěrečné teoretické i praktické zkoušky složili. O tři týdny později přebrali z rukou předsedy představenstva Ing. Szturce Osvědčení o profesní kvalifikaci, opatřené vodotiskem, státním znakem a motivy lipových listů. Na řadu přichází poděkování. Zúčastněným slévačům a kovářům za perfektní a zejména zodpovědný přístup k celému vzdělávání. Řediteli Vítkovické střední Ing. Lukoszovi za možnost navázání spolupráce, která, věříme tomu, bude pokračovat dále. Vítkovickým pedagogům – lektorům, jmenovitě Ing. Milotové, panu Dardovi, Mgr. Valcuchovi a Mgr. Trebichalskému za profesionalitu, zájem a vstřícnost k našim potřebám. Všem nadřízeným za motivaci svých zaměstnanců - účastníků, jejich podporu a vytvoření potřebného zázemí. Také za součinnost s personalisty v průběhu celé realizace. Děkujeme také všem dalším kolegům účastníků, kteří pomáhali zejména s úpravou a vybavením pracovišť pro praktickou výuku. Podařila se nám společná smysluplná práce.

Marcela Mikulová

 

PF 2019

14.12.2019

Přejeme všem našim partnerům úspěšný rok 2019.

PF 2019

 

 

Transition Audit

02.10.2018

V průběhu 7-8/2017 se TATRA METALURGIE a.s. úspěšně podrobila tranzitnímu auditu na normy IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015. Vzhledem ke kapacitním problémům certifikační autority související s enormním počtem transferových auditů před milníkovým datem ISO standardů 15.9.2018 nebyly dosud naší společnosti doručeny certifikáty a dočasně je nahrazuje připojené potvrzení certifikační autority.

 

Úspěšný audit Českých drah

03.05.2018

Dne 3.5.2018 TATRA METALURGIE a.s. prošla úspěšným auditem Českých drah a zároveň rozšířila portfolio původních certifikovaných výkovků o odlitky z lité oceli, šedé, tvárné litiny a slitin hliníku včetně opracování.

Osvědčení způsobilosti platí do 31.5.2021.

Osvědčení o akreditaci

02.05.2017

Laboratoře a zkušebny společnosti TATRA METALURGIE a. s. jsou od 2. 5. 2017 akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v oblasti chemických, mechanických a metalografických zkoušek. OSVĚDČENÍ O AKREDITACI


Převod práv a povinností z dotace

11.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo žádost o převedení práv a povinností z dotace na právního nástupce zaniklé společnosti Taforge a.s. Ke stažení


TATRA METALURGIE a.s. dokončila konverzi systému managementu kvality

23.09.2016

TATRA METALURGIE a.s. dokončila konverzi systému managementu kvality a ochrany životního prostředí po fúzi Taforge a.s., Tafonco a.s. a TATRA METALURGIE a.s.. Zároveň jsme byli certifikováni pro obory kovárenství, slévárenství a všeobecné strojírenství dle ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO:14001:2005.


Osvědčení laboratoří SČZL

23.06.2016

Zkušebním laboratořím TM byl na výroční konferenci SČZL konané 22.6.2016 v Brně přiznán status "Zkušební laboratoř s činností uznanou SČZL"


Osvědčení způsobilosti ČD

29.04.2016

České dráhy a.s. potvrdily platnost osvědčení způsobilosti pro společnost TATRA METALURGIE a.s.


Témata diplomových prací

18.04.2016

V sekci Kariéra -> Pro studenty a školy byla zvěřejněna témata diplomových prací z oborů slévarenství, kovárenství a ekonomiky


Projekt sloučením a Upozornění pro věřitele a akcionáře

15.03.2016

Společnosti TATRA METALURGIE a.s. (IČ 03667952, sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 10641, předseda představenstva Pavel Svoreň), Tafonco a.s. (IČ 61974668, sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 1137, předseda představenstva Pavel Svoreň) a Taforge a.s. (IČ 65138627, sídlem Areál Tatry 1447/4, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 1236, předseda představenstva Pavel Svoreň) prohlašují, že dne 1.1.2016 dochází k přeměně výše uvedených společností fúzí, kdy dochází k zániku společnosti Tafonco a.s. a Taforge a.s. a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s. Společnost tímto zveřejňuje „Projekt sloučením“ a „Upozornění pro věřitele a akcionáře“ dle §33a a násl. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

 

> Projekt sloučením

> Upozornění pro věřitele a akcionáře


Spuštění nových stránek

01.03.2016

Dne 01.03.2016 byly spuštěny nové webové stránky společnosti TATRA METALURGIE a.s.